Dr. Velja Milacic

Dr Velja Milačić

Dr Velja Milačić

Dr Velja Milačić je hirurg sa 20-o godišnjim iskustvom u polju opšte abdominalne i vaskularne hirurgije.

Tokom poslednjih deset godina usko se specijalizovao u kreiranju trajnih vaskularnih pristupa za hemodijalizu (AV fistula).

U proteklih pet godina je izveo oko hiljadu intervencija na vaskularnim pristupima, ukljucujuci primarne arteriovenske fistule I veliki broj reintervencija na tromboziranim I komplikovanim vaskularnim pristupima.

U protekle 2 godine radni opus je dopunjen I kreiranjem AV fistula kod dece mladje od 14 godina.

Svojim dugim i predanim radom u domenu vaskularnih pristupa za dijalizu usavršio je postojeću hiruršku tehniku, te unapredio maturaciju fistula I omogućio ranu prvu kanulaciju.

Iskazao se učešćem na internacionalnim kongresima vaskularnih hirurga i nefrologa, sa naučnim radovima iz vaskularnih pristupa za hemodijalizu.

Dr Velja Milačić se bavi praćenjem AV fistula tokom njihove upotrebe korekcijom načina punktiranja i procenom pravovremene reintervencije u slučaju postojanja aneurizme , stenoza i rizika od tromboze.

Prednosti AV fistule kao pristupa za hemodijalizu

Trajni pristup za hemodijalizu

Omogucava dobar protok na dijalizi, time kvalitetnu dijalizu I život

Izbegavanje centralnog venskog katetera

Mali rizik od infekcije

Mali rizik od komplikacja

Kada treba obaviti pregled hirurga radi kreiranja AV fistule za hemodijalizu?

Odabir optimalnog vaskularog pristupa za hemodijalizu je idealan način pripreme za hronični program hemodijalize. Savetuje se kreiranje arteriovenske fistule 4-6 meseci pre planiranog započinjanaja dijalize, što nije uvek moguće.

Prednosti AV fistule kao pristupa za hemodijalizu:

Trajni pristup za hemodijalizu
Omogućava dobar protok na dijalizi, time kvalitetnu dijalizu I život
Izbegavanje centralnog venskog katetera
Mali rizik od infekcije
Mali rizik od komplikacja

Kreiranje dobre AV fistule zavisi od pozicije i kvaliteta krvih sudova, pridruženih oboljenja i iskustva I obučenosti hirurga.

AV fistula može trajati dugi niz godina ali se savetuje redovno praćenje.

Kada treba obaviti pregled hirurga radi kreiranja AV fistule za hemodijalizu?

Odabir optimalnog vaskularog pristupa za hemodijalizu je idealan način pripreme za hronični program hemodijalize. Savetuje se kreiranje arteriovenske fistule 4-6 meseci pre planiranog započinjanaja dijalize, što nije uvek moguće.

U najvecem broju slučaja, a prema kliničkoj proceni i na osnovu laboratorijskih analiza (vrednosti kalijuma, uree, kreatinina, procena jačine glomerulske filtracije) I ostalih dijagnostickih metoda (ultrazvuk bubrega, scintigrafija) nefrolozi donose odluke o neophodnosti započinjanjanja nekog od metoda zamene bubrezne funkcije.

Ukoliko je odluka bolesnika I nadležnog nefrologa da je optimalni metod zamene bubrežne funkcije započinjanje hemodijalize, kreiranje pogodnog vaskularnog pristupa je početak pripreme.

Formiranje AV Fistule 4-6 meseci pre započinjanja dijalize je optimalno iz više razloga:

Obezbedivanje vremena za adekvatno sazrevanje (maturaciju) fistule.

Izbegavanje plasiranja CVK u slučaju neophodnosti započinjanja dijalize.

Eventualna reintervencija ukoliko je kreiranje fistule zbog nekog razloga otežano.

Psihološka priprema bolesnika za započinjanje hroničnog programa hemodijalize.

Pravovremeno kreiranje AVF

Na osnovu razlicitih parametara kliničke slike, laboratorijskih analiza i dijagnostike, nefrolozi upućuju bolesnika na kreiranje vaskularnog pristupa za dijalizu 4-6 meseci pre planiranog započinjanja dijalize.

U velikom broju slučajeva se dešava da fistula ne bude formirana na vreme, tj .da se počne sa dijalizom pre formiranja AV fisule ili pre nego što je fistula dovoljno sazrela za punkciju. Tada, u slučajevima urgentne dijalize plasiraju se centralni venski kateteri. To su privremeni kateteri koji se postavljaju u centralne vene vrata ili butina.

Intervencija je povezana sa odredjenim komplikacijama, vecim rizikom od infekcije i sepse, pneumotoraksom , nelagodnost u vratu zbog prinudnog položaja, suženje centralnih vena koje u budućnosti može predstavljati problem za kreiranje trajnog vaskularnog pristupa. Zbog navedenih razloga savetuje se kreiranje AV fistule na vreme.

Uspešna punkcija AV fIstule

Kreiranje AV fistule za hemodijalizu se smatra uspešnim ukoliko obezbeđuje adekvatnu dijalizu. Zbog toga je neophodno da fistula obezbeđuje zadovoljavajući protok kroz fistula (vise od 50 ml/min), da fistula bude dovoljno blizu ispod kože da se lako punktira kao i da obezbeđuje krvnu pumpu na aparatu optimalno iznad 250ml /min.

Merenjem kvaliteta dijalize od strane samog aparata ili nadležnog nefrologa na osnovu pracenja određenih parametara pre i posle dijalize vrši se procena adekvatnosti dijalize.

CENTAR ZA HIRURGIJU VASKULARNIH PRISTUPA ZA HEMODIJALIZU

Acces Medic Poliklinika